Obchodné podmienky

OBCHODNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu)
umiestneného pod doménou https://www.spinsol.sk


1. DEFINÍCIE POJMOV


1.1. Slová, slovné spojenia a/alebo aj ucelené súbory viacerých slov začínajúce veľkým
začiatočným písmenom (pojmy) použité v týchto Podmienkach (pojem definovaný nižšie)
majú význam udelený im v tomto článku (1.) týchto Podmienok. Na základe uvedeného
preto v týchto Podmienkach, pokiaľ z ich znenia výslovne nevyplýva inak:


„Cena“ znamená celkovú cenu uvedenú v Objednávke, najmä cenu za Tovar, ktorý si
Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj všetky dane, poplatky, vrátane
Dopravného;


„Dopravné“ znamená cenu za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu
s Tovarom;


„E-shop“ znamená internetový obchod Predávajúceho umiestnený na Internetovej stránke
umožňujúci nakupovanie Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu;
„Internetová stránka“ znamená internetovú stránku Predávajúceho, prostredníctvom
ktorej Predávajúci umožňuje Kupujúcemu zadávanie Objednávok na kúpu Tovaru; touto
stránkou https://www.spinsol.sk prípadne iná internetová stránka Predávajúceho
určená na tento účel;


„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov;


„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov;


„Objednávka“ znamená prejav vôle Kupujúceho uskutočnený prostredníctvom
prostriedkov komunikácie na diaľku, z ktorého je zrejmé, že Kupujúci má záujem kúpiť
Tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom E-shopu a zároveň následne uzavrieť s
Predávajúcim Kúpnu zmluvu;


„Podmienky“ znamená tieto obchodné a záručné podmienky Predávajúceho pre kúpne
zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom E-shopu, ktoré sú súčasťou Objednávky
a Kúpnej zmluvy;


„Pracovný deň“ znamená akýkoľvek deň okrem sobôt, nedieľ a dní, ktoré sú podľa zákona
č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v znení
neskorších predpisov štátnymi sviatkami alebo ďalšími dňami pracovného pokoja;


„Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť SPIN Consulting, spol. s r. o. so sídlom 
Rovinka 1330, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, IČO: 45 448 051, DIČ:
2023001717, IČ DPH: SK2023001717, bankové spojenie: IBAN:
SK25 8330 0000 0029 0090 699, SWIFT: FIOZSKBA telefón: +421 2 3810 4038,
e-mail: info@spinsol.sk, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63851/B, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet
a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar;

„Kupujúci“ znamená fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu,
ktorá prejavila záujem nakupovať Tovar prostredníctvom E-shopu a uzavrieť
s Predávajúcim Kúpnu zmluvu ohľadom Tovaru ponúkaného Predávajúcim
prostredníctvom E-shopu, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a prostredníctvom Eshopu odoslala Objednávku a doručila ju Predávajúcemu. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca;


„Kúpna zmluva“ znamená právny úkon ako aj obsah právneho úkonu uzavretého medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a
Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Cenu;


„Reklamačný poriadok“ znamená reklamačný poriadok Predávajúceho pre reklamácie
Tovaru predávaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu, ktorý je inkorporovaný do
textu týchto Podmienok a ktorý zároveň obsahuje informácie o záruke vo vzťahu k Tovaru
zakúpenému u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu;


„Tovar“ znamená hnuteľné veci (i.e. výrobky), ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom
E-shopu;


„Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;


„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a


„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“ znamená zákon
č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.


2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


2.1. Tieto Podmienky upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu a práva a povinnosti
Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a
predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu.


2.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Podmienkami, ďalšími
podmienkami uvedenými na Internetovej stránke a príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.


2.3. Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a)
Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia článku (6.) „Odstúpenie od
Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru“ a článku (7.) „Reklamačný poriadok“ týchto Podmienok.
Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi výlučne a len ust. § 422 a nasl.
Obchodného zákonníka.


3. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového
formulára uvedeného na Internetovej stránke, podľa pokynov uvedených na Internetovej
stránke, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku (3.) týchto
Podmienok.

3.2. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného
košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je Kupujúcemu kedykoľvek počas
vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. V náhľade nákupného košíka si
Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
K cenám za Tovar sa pripočíta aj Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci
umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi. Pred definitívnym odoslaním Objednávky
má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena
vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do
predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže
vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho,
Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku – s
povinnosťou platby“, čím Kupujúci zároveň potvrdí, že sa oboznámil/bol Predávajúcim
informovaný o (a) vlastnostiach Tovaru, (b) celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný
Predávajúcemu uhradiť a (c) súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri
uzatváraní Kúpnej zmluvy s tým, že náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití
komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy
(napríklad náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša a hradí
výlučne a len Kupujúci. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Podmienkami
a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil s
obchodnými a záručnými podmienkami internetového obchodu (e-shopu)
https://www.spinsol.sk.


3.3. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa
do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a
fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový
a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného
Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru, prípadne ďalšie údaje v zmysle
Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie
Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu
bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela
automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú
akceptáciu Objednávky v zmysle bodu (3.4.) tohto článku (3.) týchto Podmienok a plní len
informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do
elektronického systému E-shopu. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne
údaje nevyhnutné pre správne doručenie Tovaru.


3.4. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany
Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu
skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako
Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci
telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.


3.5. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii Objednávky
upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke a to
zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej aj len ako
„Akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje
za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.


3.6. Kupujúci má právo stornovať Objednávku (a) písomným oznámením zaslaným na adresu
sídla Predávajúceho, alebo (b) e-mailom na adresu: info@spinsol.sk, a to v prípade, že
Cena z Objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že Kupujúci stornuje Objednávku po
uhradení Ceny z Objednávky, ale ešte pred dodaním Tovaru, hoci ešte neuplynula Dodacia
lehota, Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s
vybavovaním Objednávky Kupujúceho a storno poplatok vo výške dvadsať (25) % (percent)
z ceny objednaného Tovaru; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho, ktorý nakupuje ako
spotrebiteľ, na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ako je toto bližšie konkretizované v článku
(6.) týchto Podmienok.


3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú na Internetovej stránke pri
Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto
skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje
právo neuskutočniť Akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred
uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru
uvedeného na Internetovej stránke ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania
alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena
Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci
alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od
Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene
Tovaru uvedenej na Internetovej stránke alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru
uvedeného na Internetovej stránke alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto
Podmienok, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak (i.e. napríklad na inom
plnení). O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v
predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky
alebo e-mailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri
vypĺňaní Objednávky.


3.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob
Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru
dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny,
ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej
zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré
možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu
v cene Tovaru uvedenej na Internetovej stránke alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu
Tovaru uvedeného na Internetovej stránke dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto
Podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať
Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú Cenu za Tovar
dohodnutú v Kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na
adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho; tým nie je dotknuté právo
Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.


4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná (i.e.
potvrdená), zaplatiť Cenu platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu, a to riadne
a včas, pričom Kupujúci môže úhradu Ceny za objednaný Tovar uskutočniť jedným z
nasledujúcich spôsobov (a) úhradou pri dodávke Tovaru na dobierku, (b) úhradou vopred
na bankový účet Predávajúceho, (c) úhradou vopred priamym vkladom na bankový účet
Predávajúceho a (d) úhradou platobnou kartou cez platobné rozhranie banky. Úhradou sa
rozumie moment pripísania celej Ceny na účet Predávajúceho.


4.2. Predávajúci je platca DPH.


4.3. Predávajúci si účtuje Dopravné pri preprave kuriérom s tým, že výška sumy Dopravného sa
automaticky vyráta na základe hmotnosti objednaného Tovaru, ktorá sa automaticky vyčísli
pri zadávaní Objednávky. V prípade platby pri doručení Tovaru sa účtuje poplatok za
dobierku vo výške 3,30 s DPH bez rozdielu aká je hodnota Objednávky.

4.4. Daňový doklad (faktúra) na Cenu vystavenú Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu
spolu s Tovarom, slúži zároveň aj ako dodací list.


4.5. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je
povinný o tom bezodkladne iformovať Kupujúceho a najneskôr do štrnásť (14) dní mu
vrátiť Cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa
Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Ceny alebo jej
časti Predávajúcim Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci vráti zaplatenú
Cenu alebo jej časť, Kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri Objednávke.


4.6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením celej Ceny za
Tovar a jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase,
keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu
Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.


5. DODACIE PODMIENKY


5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu najneskôr do tridsať (30)
Pracovných dní (ďalej aj len ako „Dodacia lehota“). Dodacia lehota pri Tovare, ktorého
Cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom
uzavretia Kúpnej zmluvy (i.e. Akceptáciou objednávky). V prípade, že Kupujúci zvolil iný
spôsob úhrady Ceny za Tovar (prevodom platby z účtu na účet) začína Dodacia lehota plynúť
až od úplného zaplatenia Ceny, t.j. od pripísania celej sumy Ceny na účet Predávajúceho.


5.2. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote, Predávajúci je o tejto
skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o
náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu
náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom
náhradnom termíne, je Predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri
náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej
kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený
Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s
poskytnutím náhradného plnenia. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa
pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej
lehote, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu
zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, bod (4.5.) článku (4.) týchto Podmienok
platí primerane.


5.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci
uvedie v Objednávke ako miesto doručenia (výlučne na území Slovenskej republiky, ak nie je
výslovne stanovené alebo dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim inak). Prepravca
Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a
overenie či táto osoba je Kupujúcim a či je oprávnená prevziať Tovar.


5.4. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych
služieb alebo Slovenskou poštou, a to v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hodiny.
Predávajúci a/alebo prepravca je oprávnený avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu emailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou (napríklad telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho prepravcovi. Kupujúci je povinný
byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru. Kupujúci je
povinný pri doručení Tovaru s osobným prevzatím Tovaru riadne preukázať svoju
totožnosť, ako aj oprávnenie prevziať Tovar, spolu s oprávnením podpísať príslušné
dokumenty tvoriace súčasť zásielky, a to v súlade s pokynmi Predávajúceho, pričom
Kupujúci je povinný preukázať svoje oprávnenie prevziať Tovar originálom alebo úradne
overenou kópiou príslušného dokumentu preukazujúceho danú skutočnosť. Kupujúci môže
na prevzatie Tovaru splnomocniť inú osobu, pokiaľ to bude v súlade s pokynmi
Predávajúceho. V takomto prípade je splnomocnená osoba povinná sa pri prevzatí Tovaru
preukázať platným plnomocenstvom (originálom alebo úradne overenou kópiou) s úradne
overeným podpisom Kupujúceho a je povinná originál alebo kópiu platného plnomocenstva
odovzdať prepravcovi. V opačnom prípade nemusí byť Tovar Kupujúcemu odovzdaný.


5.5. Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu riadne prevziať. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci
povinný skontrolovať (a) či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou, (b) či mu bol
Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou a (c) či je Tovar alebo jeho obal
poškodený. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci
povinný ihneď, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín e-mailom kontaktovať
Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s prepravcom
spísať zápis o neprijatí zásielky. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí
známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal,
je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste.
Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky
z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru
pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar, je
Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu
nákladov na Dopravné.


5.6. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný
podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že
zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Daňový doklad (faktúra)
slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom. Ak
Kupujúci nedôvodne odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane nedôvodne neprevezme,
je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti
vznikli.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU


6.1. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť
od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru,
pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy
bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za
prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané
Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do štrnásť (14) dní od okamihu keď
Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol
dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo
kusov, do štrnásť (14) dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva
opakovane počas vymedzeného obdobia, do štrnásť (14) dní od okamihu keď Kupujúci
alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci
môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.


6.2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatňuje (a) písomne na adrese sídla
Predávajúceho, (b) e-mailom na adrese: info@spinsol.sk alebo (c) iným spôsobom
nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je na
odstúpenie od Kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu číslo 1
týchto Podmienok.


6.3. Kupujúci môže vrátiť Tovar (a) osobne na adrese sídla Predávajúceho alebo (b) zaslaním
na adresu sídla Predávajúceho alebo (c) iným spôsobom vopred dohodnutým
s Predávajúcim. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do
štrnásť (14) dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota podľa
predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj
náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem
a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a
dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne
vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek
zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je
potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.


6.4. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o
kúpe, s dokumentáciou, obalom. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným
opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu (6.1)
tohto článku (6.) týchto Podmienok, zodpovedá Kupujúci.


6.5. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Dopravného
a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri
platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu,
dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho
bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob
doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, Cenu nie je Predávajúci povinný
Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že
Predávajúcemu zaslal Tovar späť.


6.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru
po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u
Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych
predpisov.


7. REKLAMAČNÝ PORIADOK


7.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a
Kupujúcim - spotrebiteľom na diaľku na základe Objednávky a jej akceptácie podľa
podmienok upravených v týchto Podmienkach. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak
je druhou zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim podnikateľ, resp.
osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa,
zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti
Kupujúceho v prípade dodania Tovaru Predávajúcim v rozpore s Kúpnou zmluvou a
podmienky uplatnenia nárokov z vád kúpeného Tovaru. Na reklamáciu Tovaru sa vzťahujú
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku.


7.2. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä (nie však výlučne) podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po
záručnú dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo po
záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná
doba stanovená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak nie je na
Internetovej stránke alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri
všetkých Tovaroch dvadsať (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia
Tovaru Kupujúcim.


7.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť kúpený
Tovar riadne užívaný alebo môže byť užívaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť,
má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci
požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak
tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo
závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol
byť Tovar riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným
všeobecne záväzným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má
právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o
odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného
vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare. Ak ide o
neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny Tovaru. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na
odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si
uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne
meniť.


7.4. Kupujúci môže Tovar reklamovať (a) e-mailom na adrese: info@spinsol.sk alebo (b)
poštou na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra, pričom
v reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho,
opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje, popis vady Tovaru a číslo Objednávky, ktorej sa
reklamácia týka, inak je Predávajúci oprávnený reklamáciu neuznať. Kupujúci je zároveň
oprávnený kontaktovať Predávajúceho na bezplatnej zákazníckej linke +421 2 3810 4038.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak
nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.


7.5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
(a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením;
(b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním
starostlivosti o Tovar;
(c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,
prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa
Tovar bežne používa;
(d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom;
(e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (i.e. neodborné opravy, montáž alebo
úpravy),
(f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou
dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený;
(g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar,
Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným
poškrabaním vrstiev Tovaru;
(h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru; a
(i) po uplynutí záručnej doby.


7.6. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej
katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v
extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7.7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých
veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


7.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch
do troch (3) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak
sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo
dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je
možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia.


7.9. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o
vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.


7.10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný reklamáciu vybaviť bez
zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má
Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (i.e. právo na
výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy). V prípade reklamácie výrobku
uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne
Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do
štrnásť (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil
po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade
o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak
Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení
reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže
zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


7.11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci
Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Vybavením oprávnenej reklamácie sa
záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej
lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od
dátumu vybavenia reklamácie.


7.12. Kupujúci je povinný na základe predchádzajúcej písomnej výzvy Predávajúceho vyzdvihnúť
reklamovaný Tovar na adrese sídla Predávajúceho na najneskôr do troch (3) Pracovných
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Ak si Kupujúci reklamovaný Tovar v lehote podľa
predchádzajúcej vety nevyzdvihne, Predávajúci je oprávnený si účtovať za každý deň
omeškania s prevzatím reklamovaného Tovaru skladné vo výške 3,30 EUR (slovom: tri 
eurá a 30 centov).


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1. Kupujúci zakliknutím tlačidla označeného ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“
udeľuje Predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov svoj súhlas so
spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním
iných ním poskytnutých údajov v Objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to
na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a
Predávajúcim podľa týchto Podmienok. Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na
účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na čas do odvolania
tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to
zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu
Predávajúceho: info@spinsol.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na
adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne.


8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v
súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci po splnení účelu
spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka.


8.3. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami udeľuje Predávajúcemu právo
poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón,
e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy uzavretej medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy
dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca,
dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná
pre riadne plnenie zmluvy.


8.4. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé.


8.5. Kupujúci zakliknutím tlačidla označeného ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“
potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o
svojich právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci
potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných
údajov informovaný najmä o
(a) identifikačných údajoch Predávajúceho;
(b) účele spracúvania osobných údajov;
(c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; a
(d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom
chránených záujmov, najmä, že
- Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade
vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných
predpisov, a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným
úradom etc;
- Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať; a
- Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby
vyplývajúcich najmä (nie však výlučne) z ust. § 6 a nasl. Zákona o ochrane
osobných údajov.


8.6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania
operácií;
(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci
získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania;
(e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
(f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
(g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona; a
(h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby.


8.7. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
(a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
(b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely
priameho marketingu v poštovom styku; alebo
(c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely
priameho marketingu.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


9.1. Tieto Podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke.


9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Podmienky podľa vlastného uváženia rušiť, meniť,
upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú Podmienky
platné v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy.


9.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je neplatné alebo neúčinné,
nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení týchto Podmienok. V takomto prípade sa Predávajúci a Kupujúci zaväzujú
bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol
zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho
prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.


9.4. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a Kúpnu zmluvu
v elektronickej forme spolu s príslušnými Podmienkami po dobu piatich (5) rokov.
Archivovaná Kúpne zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.


9.5. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy,
že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská
obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika
(www.soi.sk).